تست سرعت اینترنت

Download
Mbps
Upload
Mbps
Ping
ms
Jitter
ms
ip :
US کشور ارائه دهنده :
Virginia استان سرویس دهنده اینترنت :
Ashburn شهر سرویس دهنده اینترنت :
ناشناخته سیستم آمل :
نام دستگاه :
مدل دستگاه :
ناشناخته مرورگر :
ناشناخته نام مرورگر :
نسخه مرورگر :
08:48:38 ساعت :
1400/3/23 تاریخ :